ACAF-ART: 2013-2015
El Projecte d’Investigació ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern es proposa constituir i desenvolupar críticament una Cartografia crítica i analítica rendible per a historiadors de l’art, historiadors, sociòlegs, geògrafs culturals, antropòlegs i altres col·lectius d’investigació que centrin el seu interès en l’art i les produccions visuals, arquitectòniques, urbanístiques i monumentals generades en l’àmbit Mediterrani en època moderna, i que resulti útil socialment per ordenar, conservar i difondre la memòria visual i material d’un període històric en el seu assentament local i global.L’objectiu principal del Projecte d’investigació ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern és la realització d’una Cartografia analítica, crítica i selectiva de l’entorn visual i monumental de l’àrea política, social i cultural del Mediterrani occidental des de principis del segle XV fins a finals del segle XVIII, que permeti:

 • Configurar el mapa històric de relacions directes i/o rizomàtiques en el qual s’ha desenvolupat la producció artística mediterrània en època moderna i estudiar en quina mesura aquest context va afectar la creació d’un paisatge visual divers tant local com global. S’entén com a local l’àrea geogràfica peninsular, àrea en la qual se situa de manera preferent, però no exclusiva, la producció duta a terme a Catalunya, i com a global el conjunt de territoris i cultures afectats pels centres generadors de l’època, fonamentalment ―encara que no exclusiva― els italians.
 • Determinar, a partir d’aquests pressupòsits, les qüestions d’utilitat social que queden afectades per la concreció de tal cartografia, des de les d’estudi i conservació del patrimoni artístic i cultural fins a les de difusió i recepció de les obres o conjunts artístics, visuals i monumentals.
 • Establir hipòtesis, punts de partida, atribucions i revisions de conjunts tipològics, temàtics, estilístics o d’autor.El Projecte ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern s’ha proposat crear un marc de referència internacional que no només tingui implicacions en el camp de la investigació sinó en els diferents cicles de convergència europea de la docència universitària, així com en la seva funcionalitat i rendibilitat social. Tal finalitat contempla dues aportacions bàsiques:

 • Consolidar un grup d’investigació estable que fomenti la transversalitat i els marcs teòrics de coneixement en l’àmbit de la història de l’art modern, i la col·laboració en aquest tipus d’investigacions d’universitats, museus i de totes aquelles institucions que tinguin objectius afins als proposats.
 • Donar continuïtat en el camp de la investigació col·lectiva i competitiva en l’àmbit dels Programes Nacionals i Internacionals d’Investigació, Desenvolupament i Innovació a un grup de docents-investigadors del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i d’altres universitats o centres nacionals i internacionals de reconegut prestigi.
 • Formar joves investigadors. Amb aquesta finalitat fomenta la participació en les seves activitats d’estudiants de grau, màster i doctorat, amb la consideració que tal col·laboració és necessària perquè els estudiants puguin conèixer les fonts primeres i els processos inicials de la investigació i difusió en el camp de la història de l’art, les diverses metodologies de treball i la conseqüent gratificació intel·lectual del treball en equip.La producció i difusió de coneixement constitueix l’objectiu nuclear del Projecte ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern. Es concreta en l’exigència de fixar les bases instrumentals i metodològiques necessàries per a la creació d’una Cartografia precisa de la producció artístico-visual en època moderna i en el marc geogràfic indicat.

La necessària renovació de les bases metodològiques i l’assentament de marcs teòrics sòlids i eficaços impliquen la definició d’una guia d’investigació que permeti un desenvolupament raonable de l’anàlisi crítica i les conseqüents implicacions socials de l’estudi de les fonts de l’art modern.

Aquesta anàlisi crítica presenta valències tant de caràcter estrictament històric com artístiques i visuals que deriven de l’anàlisi de les relacions existents entre les arts, els productes visuals i l’arquitectura i els processos polítics, socials, religiosos i genèricament culturals a l’àrea del Mediterrani occidental en època moderna. Aquesta anàlisi suposa, a més de múltiples implicacions monogràfiques, l’estudi, entre d’altres, de les següents qüestions:

 • El temps de permanència en el Mediterrani Occidental dels models i cànons establerts i el temps i la manera de penetració, adequació i erosió dels nous conceptes i les noves formalitzacions artístico-visuals durant el període modern.
 • La identificació geogràfica i històrica dels nuclis actius en el procés de la renovació creativa i les seves implicacions socio-econòmiques.
 • L’establiment de les rutes internacionals i locals de l’intercanvi de fonts i models, així com l’anàlisi del seu significat sociopolític.
 • El patrocini artístic i el grau d’implicació que van tenir sobre ell les principals institucions polítiques, administratives i religioses.
 • L’estudi de les fonts teòrico-històriques i els models visuals des del procés de la seva creació fins al de la seva difusió i recepció.El Projecte d’investigació ACAF/ART 3-  GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern es proposa que les seves investigacions siguin fructíferes i que tinguin impacte no només en l’àmbit acadèmic sinó també en l’àmbit social.

En l’àmbit acadèmic, l’instrument principal de difusió el constitueixen les reunions, seminaris o congressos en els quals es plantegen els resultats de les investigacions i es contrasten amb aportacions d’investigadors nacionals o internacionals aliens al Projecte. El contingut de tals reunions és publicat després d’un procés de reescriptura crítica de les ponències i comunicacions, i la consegüent revisió per parells.

En aquest àmbit són també fonamentals les publicacions individuals o col·lectives en revistes i llibres amb indicis de qualitat contrastats, així com les contribucions en reunions de rellevància significativa dins de l’àrea temàtica abastada pel projecte. Conseqüentment, ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern edita la revista científica Acta/Artis. Estudis d’art modern, l’objectiu de la qual és promoure, comunicar i difondre la investigació, la crítica i el debat a l’àrea d’estudi de l’art i l’arquitectura, i dels processos visuals de l’Edat moderna (segles XV – XVIII).

Com a objectiu a mig termini, ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern pretén la creació d’una xarxa científica d’àmbit internacional formada per centres universitaris i de qualsevol altra índole ja existents i operativament vàlids, interessats en l’estudi de l’art a l’àrea mediterrània en època moderna.D’acord amb les premisses emanades de la Direcció general d’Investigació de la Comissió Europea, ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern pretén que les seves activitats d’investigació siguin conegudes per la societat en general de manera que puguin ser compreses pels no especialistes i es millori així la comprensió del patrimoni artístico-visual per part del públic.

La producció de coneixement no té raó de ser si no s’imbrica en el procés social actual. El patrimoni històric, artístic i visual, expressió d’una determinada manera de concebre i expressar la realitat pròpia de cada moment històric, no només és memòria del passat sinó element fonamental en el procés de la configuració del present. El Projecte ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern contempla de manera molt activa aquest aspecte de la investigació i atén aquesta necessitat a través de les següents mesures:

 • Creació d’una base d’accés lliure de dades documentals, literàries, icòniques, bibliogràfiques, materials i de qualsevol altra índole i caràcter relatius al patrimoni artístic, visual i monumental de l’àrea mediterrània en època moderna.
 • Presència en fòrums socials i en mitjans de comunicació sigui quin sigui el seu tipus de suport, dels objectius, els resultats i els beneficis socials del projecte i, a mig termini, el seu desenvolupament on line.
 • Accés lliure a través de la pàgina web del Projecte d’investigació a les activitats desenvolupades, al progrés d’aquestes i als esdeveniments concrets que es relacionin amb elles, tals com publicacions, congressos o seminaris d’investigació.
 • Accés obert a les reunions, seminaris o congressos en els quals es plantegen els resultats de les investigacions i es contrasten amb aportacions d’investigadors nacionals o internacionals aliens al Projecte.
 • Publicació d’articles de difusió científica relacionats amb els objectius del Projecte ACAF-ART en revistes i llibres d’àmplia difusió.
 • Presentació oberta a través d’exposicions temporals, concebudes i esponsoritzades ad hoc, del plantejament o del resultat de les investigacions concretes derivades del Projecte d’investigació atenent a focalitzacions temàtiques i/o històriques.Els membres del Projecte d’Investigació ACAF/ART 3- GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern pertanyen a les següents universitats i institucions:

Universitat de Barcelona (Barcelona), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Università degli Studi di Palermo (Palerm), Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), Kunsthistorisches Institut in Florenz (Florència), Università di Roma “La Sapienza” (Roma), i, finalment la Northwestern University d’Evanston, Illinois (EE.UU.), i compta també amb investigadors corresponsals independents. Al llarg dels anys d’estudi, docència, investigació i difusió de coneixements, tots ells han desenvolupat, en diversos àmbits i amb diferents objectius, treballs relacionats amb els objectius fonamentals del projecte, treballs de caràcter sectorial recollits en els curricula abreujats que apareixen en l’apartat INVESTIGADORS.