narratives-biografiques-en-la-historia-de-lartNarratives biogràfiques en la Història de l’Art. Seminari d’Investigació, Grup ACAF/Art. Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra. 19 d’octubre de 2011.

Publicació a l’Universitat Pompeu Fabra →
Programa (PDF) →

El seminari de recerca Narratives Biogràfiques en la Història de l’Art s’emmarca en les activitats per la commemoració històrica del cinc-cents aniversari del naixement de Giorgio Vasari, arquitecte, pintor i tractadista toscà al qual es deu la incorporació de la tradició clàssica de la biografia al camp artístic.

Les Vite es van publicar en la primera edició el 1550, i malgrat el seu caràcter fortament partidista en benefici dels pintors, escultors i arquitectes toscans, no només van contribuir a incorporar els artistes a l’àmbit dels personatges il·lustres i a difondre els procediments tècnics i plantejaments teòrics de l’època, sinó a afirmar un gènere històric, el de les vides primer i el biogràfic després, que ha continuat fins a l’actualitat amb una vigència renovada, especialment després del desencís de la modernitat per les grans narratives i la reivindicació del subjecte personal en el camp de les ciències socials i humanes. L’objectiu bàsic del seminari és reconsiderar les Vite de Vasari en el seu context i en la seva visió d’època, i analitzar de quina manera el gènere biogràfic, com a font històrica, ha estat i és fonamental en el procés per conèixer la creació artística. Tot això tenint en compte que el fet que en els darrers anys del segle XX i en els de l’inici del XXI la història de l’art s’ha produït en l’àmbit d’una cultura cada vegada més globalitzada, fa necessària una recerca basada en l’aplicació de marcs teòrics rigorosos i no reductors ni en allò cronològic, ni en allò cultural, ni pel que fa al caràcter dels procediments, mitjans i estratègies emprats.

Les ponències s’impartiran en italià, català i castellà i hi haurà traducció simultània.

Les places són limitades, cal inscriure’s gratuïtament.

Activitat reconeguda amb quatre crèdits de lliure elecció de l’ensenyament de Llicenciatura per la UB i la UPF (Assistència + treball d’aprofitament)

Share →